Spørgsmål og svar til aftalen om minimumsnormeringer - Normeringer

Mandag d. 14. december 2020

Den nye aftale om minimumsnormeringer og deraf afledte nye regler for privatejede daginstitutioner har rejst en række spørgsmål hos DLOs medlemmer, hvis institutioner er privatejede. Nedenfor svarer vi med afsæt i den viden, vi aktuelt har. Vi følger løbende op. 

 

***

 

  • Skal kommunen til at oplyse os sine normeringstal løbende? Så vi skal følge dem (det har jeg indtil nu aldrig kunnet få oplyst)

Kommunen skal oplyse den aktuelle normering og skal også fremadrettet stå til regnskab derfor, ligesom det vil komme til at gælde alle daginstitutioner. Vi ved ikke i hvilket interval, da det sandsynligvis vil bero på indfasningens konkrete processer, som endnu ikke er defineret.

 

  • Kan vi som private kræves 1-3 og 1-6 på institutionsniveau, når kommunen kun afkræves det på kommuneniveau, og er der en nøgle for Danmarks Statistiks beregning af normering (som jeg kan forstå ligger til grund for udregningen…)? 

Vi forventer at indfasningen vil have afsæt i kommuneniveau, hvorfor den private institution formentlig skal leve op til et gennemsnitligt normeringstal for kommunen, men vi forstår at det er hensigten at normeringskravet ved fuld indfasning skal gælde på institutionsniveau. Man skriver, at de private daginstitutioner er indirekte omfattet af normeringsniveauet, det vil sige, at midlerne til øgede normeringer gives via driftstilskuddet. Problemet med denne model og institutionens mulighed for at leve op til normeringerne er, at dagplejerne formentlig vil være indregnet.

 

  • Hvorledes sikres det, at kommunerne ikke opsætter højere krav til minimumsnormering i private institutioner end i de kommunale dagtilbud?

Kommunerne skal også sikre gennemsigtighed, og normeringen afspejles i driftstilskuddet som gennemsnitlige midler. Man forventer at normeringerne vil have afsæt i institutionsmodellen ved fuldt indfaset i 2024, indtil da arbejdes med kommunemodellen der skal sikre et gennemsnit.

 

  • Hvorledes sikres det, at de private institutioner der allerede har bedre normering end de kommunale dagtilbud ikke straffes ved ikke at få del i midlerne til minimumsnormering?

De private daginstitutioner er omfattet af midlerne på indirekte vis, det vil sige at midler til minimumsnormeringer indgår i driftstilskuddet og ikke har sammenhæng til nuværende normering.

 

  • Kommentarer til aftalen hvor der tales om kontrol og indskærpelse overfor kommuner, der ikke nærmer sig minimumsnormeringer i indfasningsperioden. I XXX kommune falder tilskuddet fra 2020 til 2021 med små 2 % og det er før der er taget højde for overenskomstmæssige stigninger i 2021, hvilket i realiteten giver en besparelse på 3-4 %. Her går normeringerne alt andet lige i den forkerte retning før udmøntning af minimumsnormeringspuljen for 2021. Hvorledes vil man sikre at eks. XXX kommune indhenter en besparelse fra 2020 til 2021 i de efterfølgende år frem mod 2024?

Man vil stille kommunen til regnskab for de politiske fastsatte normeringsniveau på lige fod med de private.