Organisationsstruktur

DLOs repræsentanskab vedtog i marts 2006 en ændret organisering af DLO, herunder en ny kontingentstruktur. Strukturen kan beskrives med nedenstående organisationsdiagram.

 Organisationsændringen blev - før vedtagelsen i repræsentantskabsmødet - i november 2004 beskrevet således i "lyrisk" form - i en artikel i DLOs blad Børns hverdag:

 

"DLO omorganiseres - måske"
Af Morten Kyst - artiklen bragt i Børns hverdag, nov. 2004

Efter flere års udvalgsarbejde, skal DLOs repræsentantskabsmøde den 26/11-04 behandle et princip-oplæg til en omfattende omorganisering af DLO. Formålet er at DLO skal repræsentere flere selvejende daginstitutioner, og have et endnu tættere og formaliseret samarbejde med de regnskabsførende, idébetonede paraplyorganisationer.

78-årige DLOs organisatoriske opbygning er lidt snørklet og meget gammel. Efter et flerårigt udvalgsarbejde vil der på det kommende repræsentantskabsmøde blive fremlagt et principprogram for en efterfølgende omorganisering og helt ny økonomi- og kontingentstruktur.

DLO har - mere eller (især) mindre formelt og struktureret et tæt samarbejde med den gode håndfuld paraplyorganisationer, hvis formål det er at oprette og administrere selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Men medlemmer i DLO kan i dag udelukkende være de enkelte daginstitutioner, der ønsker at være medlem. Paraplyorganisationerne er altså ikke medlemmer af DLO i gængs forstand. - De kan, hvis de ønsker det, ganske vidst have en plads i DLOs hovedbestyrelse (Se oversigten i kolofon'en på side 22), men dér vil "organisationerne" altid være i undertal overfor de enkelte institutionsrepræsentanter, der typisk kommer fra institutioner, der ikke er tilknyttet en af paraplyorganisationerne.
Der findes i Danmark omkring 1500 selvejende daginstitutioner. Af disse er lidt over halvdelen medlem af interesseorganisationen DLO. Det er i dag især selvejende institutioner med tilknytning til paraplyorganisationerne, der har valgt ikke at være medlem af DLO.

Princip-oplægget, vil - hvis det vedtages den 26/11-04 - ændre markant på dette. Oplægget rummer nemlig en forslag om en ny organisering, hvorefter paraplyorganisationerne bliver medlem af DLO, hvorved "deres" institutioner automatisk også vil tælle med som medlemmer af DLO. Det vil med andre ord give DLO et stærkere fundament at stå på. Vi vil repræsentere langt flere institutioner, og på den måde sikre en højere grad af validitet som fælles høringspart og repræsentant for hele det selvejende/private område. Ændringen forventes desuden at styrke DLOs økonomi.

Samtidig lægges der så også op til en væsentlig slankning af den "politiske" organisatoriske opbygning af DLO; Færre kredse/regioner, færre bestyrelsesmedlemmer, intet forretningsudvalg og et mindre repræsentantskab med reduceret kompetence. Magtfordelingen i DLOs styrende organer vil desuden blive vendt på hovedet i forhold til i dag, hvor kredsrepræsentanterne udgør flertallet i hovedbestyrelsen - overfor et mindre antal repræsentanter fra paraplyorganisationerne. I principoplægget er det lige omvendt. Men det svarer faktisk meget godt til virkeligheden, idet paraplyorganisationerne repræsenterer flere institutioner end der er såkaldt "enkeltstående" medlemmer i DLO (Enkeltstående = institutioner der ikke er medlem af andre organisationer end DLO).

Når paraplyorganisationerne, på alle deres tilknyttede institutioners vegne, skal til at være medlem af DLO, og betale et samlet kontingent, vil dette naturligvis få konsekvenser for andre medlemsformer og kontingentsatser, men det er pt. alt for tidligt at informere nærmere om disse muligheder.

Det skal for god ordens skyld præciseres, at DLO fortsat vil være tilgængelig for alle typer dagtilbud, herunder også kommunale institutioner, som det er tilfældet i dag. Alle daginstitutioner vil også fremover kunne opnå rabatter ved medlemskab, konsulenthjælp og rådgivning etc. - Det er kun i forhold til den "politiske" struktur i DLO, der lægges op til afgørende forandringer."

- Som nævnt blev oplægget principgodkendt. I løbet af foråret, sommeren og det tidlige efterår 2005 arbejder DLO videre med planerne, og det er hensigten, at der i forbindelse med et påtænkt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i november ´05 kan træffes de nødvendige formelle beslutniger - herunder om vedtægtsændringer, de refter planen skal træde i kraft pr. 1/1-2006.