Standard-driftsoverenskomst

- udarbejdet i samarbejde mellem KL og DLO.

I et utraditionelt samarbejde mellem to interesseorganisationer, der repræsenterer hver sin side i driftsoverenskomster mellem kommuner og selvejende daginstitutioner er der tilvejebragt et moderniseret og mere tidssvarende eksempel på, hvordan en driftsoverenskomst kan se ud.

Dette betyder imidlertid ikke, at alle gældende overenskomster partout skal laves om !

På DLOs opfordring igangsatte KL og DLO (på vegne af de selvejende daginstitutioners paraplyorganisationer) i starten af 2003 et udvalgsarbejde med det formål at skabe en mere tidssvarende standard-overenskomst, der skulle kunne tage brodden af de småkonflikter, der kan opstå mellem bestyrelser og kommuner, på grund af de uklarheder og uhensigtsmæssigheder, som mange gældende driftsoverenskomster kan give anledning til. Fra de selvejendes side er det undertegnede fra DLO og direktør Svend Erik Christiansen fra landsforeningen Frie Børnehaver og fritidshjem, der har deltaget i arbejdet. Efter mange møder, forelå der i juni måned et færdigt, fælles udspil, som henholdsvis KLs og DLOs bestyrelser har godkendt.

Kommunernes Landsforening udsendte i slutningen af juni måned 2004 det nye standard-eksempel sammen med et længere følgebrev, der redegør for baggrunden for initiativet og de intentioner der ligger bag.

 

Download: KLs følgebrev til kommunerne

 

Download: KLs og DLOs eksempel på driftsoverenskomst

 

Det er vigtigt at understrege, at den nye standard-overenskomst kun er tænkt som et eksempel til inspiration, HVIS driftsoverenskomst skal revideres. I KLs følgebrev står der således blandt andet:

"Den nye standarddriftsoverenskomst kan buges som inspiration til lokale forhandlinger om indgåelse af nye driftsoverenskomser eller ændringer af allerede eksisterende driftsoverenskomser. Standaddriftsoverenskomsten er således alene eteksempel/forslag, idet det naturligvis står de lokale parter frit for at indgå en aftale, der i højere grad er tilpasset lokale forhold og ønsker."

I vore mange møder med KL har vi i øvrigt mødt stor forståelse og respekt for, at selvejende daginstitutioner har været og fortsat skal være en vigtig del af kommunernes vifte af dagtilbud. Dette kan også ses af indledningen i KLs følgebrev:

"De selvejende daginstitutioner udgør et centralt alternativ il kommunale daginstitutioner og er dermed med til at sikre en værdifuld mangfoldighed på dagtilbudsområdet."

Hensigten med den nye standard-driftsoverenskomsten er, at den kun indeholder de absolut nødvendige formuleringer. Følgeskrivelsen fra KL indeholder forklaringer til de enkelte paragraffer, og anbefalinger om, hvordan man griber de forskellige problemstillinger an i forhold til selvejende daginstitutioner.

Det der har ligget KL mest på sinde i arbejdet, har været at tilvejebringe en større grad af fleksibilitet for kommunerne m.h.t. omstruktureringer og børnetalsændringer. Nogle vil netop opfatte det i driftsoverenskomsten forankrede faste børnetal som en af kronjuvelerne for de selvejende daginstitutioner. På den ene side deler vi i DLO denne opfattelse, men på den anden side må det også konstateres, at skal der være en fremtid for de selvejende, er det nødvendigt, at politikerne får en mere fleksibel adgang til at have alle kommunens dagtilbud i spil, når behovene ændrer sig.

Det er imidlertid meget vigtigt, at kommunerne ikke skalter og valter med de selvejende institutioner. Og helt uacceptabelt ville det være, hvis en kommune med kort varsel ændrede på børnetallet - og dermed også på den økonomiske bevilling, med det resultat til følge, at bestyrelsen stod med en økonomisk bet, og uden mulighed for under rimelige vilkår at tilpasse sig det reducerede antal børn.

Hér er der beroligende ord at hente i KLs følgebrev, hvor der står:

"De selvejende daginstitutioners paraplyorganisationer har særligt peget på, at kommunerne bør være opmærksom på, at selvejende daginstitutioner som budgetansvarlige kan opleve særlige problemer i forbindelse med vilkårsændringer, f.eks. hvor der er fastlagt principper om "vippenormering".

 

Kommunerne bør derfor være opmærksomme på, at der ved afgivelse af varsler i forbindelse med vilkårsændringer og ændringer af vippenormeringer mv. udvises hensyn til de særlige vanskeligheder, selvejende daginstitutioner kan have i forhold til at tilpasse kapacitet-en, f.eks. ved at tilbyde, at der kan indgås aftale med de selvejende daginstitutioner om, at disse kan deltage i og omfattes af lokale "jobbankordninger" m.v."

Det bliver nu spændende at se i hvilket omfang KLs udsendelse af standard-driftsoverenskomsten med følgebrev til landets kommuner resulterer i, at kommunerne finder anledning til at indlede forhandlinger med de selvejende institutioner om ny driftsoverenskomster.

I det omfang institutioner får forhandlingsudspil fra kommunerne, opfordrer vi til, at institutionen kontakter DLO med henblik på rådgivning og evt. forhandlingsbistand.