Tiltrædelsesoverenskomst mellem DLO og BUPL

DLO har indgået tiltrædelsesoverenskomst med BUPL, som de enkelte medlemsinstitutioner, der er godkendt til privat drift eller som puljeordning, kan tiltræde ved underskrift af en tiltrædelsesaftale.

 

  • Overenskomst 2021 - 2024
  • Orientering om den nye overenskomst
  • De nye protokollater 

Overenskomsten ligner på mange måder den kommunale overenskomst, men har dog sine egne kendetegn. 

 

Overenskomsten 2021-2024 er på arbejdsgiverside foregået i et fællesskab mellem DLO, Børneringen, FDDB, Fobu og Spia. Det sikrer større ensartethed blandt ansættelser i de private daginstitutioner og er et signal om fællesskab i sektoren.

 

Foruden de generelle lønstigninger og centrale tiltag, fx øget løn til studerende og sorgorlov, indeholder overenskomsten også nyt om øvrig lønudvikling og en række tillæg som øges.

 

Derudover har det været vigtigt for os at præcisere teksten på områder, der ofte giver udfordringer i praksis, fx koloni og arbejdstidstillæg.

 

Læs mere i orienteringen ovenfor og se det samlede forlig i protokollatet.

 

 

Overenskomsten afgør, hvilke løntrin og tillæg der skal betales. De aktuelle løn- og tillægstabeller fra overenskomsten kan findes her: 

 

Bemærk at nogle tillæg alene fremgår af overenskomstmaterialet og skal tillægges beløber i den generelle løntabel. Alle tillæg der er oplyst i prisniveau 31. marts 2000 skal pr. 1. april 2021 prisreguleres med 1,442796 %

  • https://bupl.dk/loen/loentabeller/
  • Områdeoversigt 

Alle tillæg der i overenskomsten er oplyst i prisniveau 31. marts 2000 skal pr. 1. april 2021 prisreguleres med 1,442796 %

 

Følg reguleringsprocentens udvikling her https://bupl.dk/loen/loentabeller/ 

 

Fx arbejdstidstillæg, jf. overenskomstens § 24, stk. 3 på kr. 2.096,27 der i overenskomsten er oplyst på prisniveau 31. marts 2000. Pr. 1. april 2021 er tillægget årligt 3.024,48 kr. (2.096,27 x 1,442796).

 

Tiltrædelse

Institutioner, der er medlem af DLO, og som ønsker at tiltræde overenskomsten, kan tiltræde overenskomsten ved at udfylde og underskrive en tiltrædelsesblanket. Tiltrædelsesaftalen sendes til underskrift hos DLO og herefter BUPL. Herefter er det pædagogiske personale institutionen omfattet af overenskomsten mellem DLO og BUPL. Det er gratis for medlemsinstitutioner at tiltræde overenskomsten.

Tiltrædelsesblanket DLO-BUPL overenskomsten

 

OBS: Det er vigtigt, at give DLO besked, hvis I ønsker at udtræde af DLOs overenskomst. 

 

NB: Privatinstitutioner er ikke automatisk omfattet af DLOs overenskomst med BUPL. Spørg altid ved tvivl:  eller tlf. 70275520.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overenskomstfornyelse 2015:

Download den fornyede overenskomst der gælder for perioden 1/4-2015 til 31/3-2018: Download: DLO-BUPL overenskomst 2015 (pdf-293 kb)

 

Læs DLOs nyhedsbrev om 2015-overenskomsten (pdf - 350 kb)

Se også protokollaterne (pdf - 622 kb)  om de nye ting i 2015-overenskomsten med BUPL. 

 

Overenskomsten i hovedtræk:

 

Modellen for overenskomstudkastet er, at samtlige bestemmelser enten findes direkte i overenskomsten, eller er lovregulerede. På en række områder (ferie, barsel m.v.) er de lovbestemte rettigheder herefter løftet op til kommunalt niveau. Den eneste henvisning til kommunale regler er henvisning til den kommunale lønaftale. Det er parternes vurdering, at denne måde at bygge overenskomsten op på, gør det tydeligt for såvel institutioner som for de ansatte, hvilke regler der gælder.

 

Løn
Der er til lederne aftalt en mindsteløn på baggrund af antal ansatte i institutionen og derudover en forhandlingsbestemmelse, så lønnen skal forhandles og aftales af de centrale parter. Forhandlingen sker med baggrund i stillingens indhold og kompleksitet og lederens kvalifikationer.

 

Aflønning af pædagoger og souschefer fremgår af overenskomsten.

 

Særlige funktioner
Der er aftalt centrale tillæg for særlige funktioner såsom støttekrævende børn, TR-hverv, praktikvejlederfunktion, souschef, anden ledelsesfunktion, gennemført pædagogisk diplomuddannelse eller tilsvarende pædagogisk videreuddannnelse, konstitution i højere klassificeret stilling.

 

Der er mulighed for at aftale løn lokalt, men der er ikke afsat midler indenfor overenskomstens rammer.

 

Arbejdstid
Arbejdstiden opgøres efter en årsnorm på 1924 timer, og der er i bilag til overenskomsten beskrevet hvad den pædagogiske kerneydelse omfatter. Det drejer sig om:
- Gennemførelse af pædagogiske handlinger
- Planlægning af og refleksion over det pædagogiske arbejde
- Kommunikation om og udvikling af det pædagogiske arbejde i institutionen

 

Seniorfridage
Der er aftalt ret til 5 seniorfridage om året med sædvanlig løn fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 58 år.

 

Valg af tillidsrepræsentant
Der kan vælges en tillidsrepræsentant, selvom der ikke er ansat mindst 5 efter denne overenskomst.

 

Kompetenceplan
Det er aftalt, at der skal udarbejdes en kompetenceplan for både ansatte og leder.

 

Overenskomstfornyelse 2011:

Efter et positivt og konstruktivt fælles forhandlingsforløb med LDD og MDI er der med BUPL opnået enighed om en fornyelse af tiltrædelsesoversnkomsten mellem DLO og BUPL pr. 1/4-2011.

Resultatet af overenskomstfornyelsen kan læses via dette link (PDF-fil til download): Tiltrædelsesoverenskomst ml. DLO og BUPL (pdf - 2,0 MB)

Overenskomstfornyelse 2013:

Den pr. 1/4-2013 fornyede, renskrevne og underskrevne overenskomst kan downloades hér: DLO-BUPL Overenskomst 2013 (pdf - 2,4 MB)

 

Her kan man downloade de ved forhandlingerne om overenskomstfornyelsen pr. 1/4-2013 aftalte ændringer: Forhandlingsprotokollater (pdf - 652 kb)

 

Download nyhedsbrev (doc - 79 kb) om overenskomstfornyelsen - til de institutioner der har tiltrådt overenskomsten.